ماه شب نیمه 5

با چشم‌های خودش
دیده بود توی آن کوچه
همه آن‌چه نباید می‌دید
انگار
یادش آمده بود آن شب را
 که مادر
در برابر نگاهِ پرسش‌گرش، گفته بود: الجارّ ‌ثمّ الدّار
...
آه مادر!
همسایه‌ها همین‌ها بودند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
مسیر

اشک هایش!