من اوساخ الغفله...

کاروان رفت و
تو در خواب و
بیابان در پیش

کی روی ره؟!
ز که پرسی؟!
چه کنی؟!
چون باشی؟!

/ 2 نظر / 16 بازدید
م

... کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش کی روی ره؟! ز که پرسی؟! چه کنی؟! چون باشی؟ ...

مسیر

چرا بوی بهاری اینجا را دیر به جان شنیدم؟