از طعم‌های بهشتی

• خدایا لطفاً چاییِ بهشت همان با طعم بهارِ نارنج باشد.کلاسِ فهمِ من به طعم «تسنیم»1 و «کافور»2 و «زنجبیل»3 و این حرف‌ها نمی‌رسد.

• این دعای عمیق عرفانی که نهایتِ معرفت و لیاقتِ من را می‌رسانَد، ماحصلِ چندساعتی تأمل‌کردن و جستجوی تفاسیر برای یافتن معنا و مصداق تسنیم و کافور و زنجبیل است. البته این‌ جام‌های معطر را به ابرار و مقربان می‌نوشانند. ما که رندیم و گدا، «چایی بهار نارنج» ما را بس!

 

1. و مِزاجه مِن تَسنیم. عَیْنًا یَشرَبُ بِهَا الْمُقَربُونَ (مطففین 27)
2. إِنَّ الأَبرَارَ یَشْرَبُونَ مِن کَأسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورا (انسان 5)
3. وَیُسقَونَ فِیهَا کَأسا کَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلا (انسان 17)

/ 0 نظر / 15 بازدید