شعبانیه... 3

من خیر و صلاح خودم را نمی‌دانم. من این‌طور وقت‌ها فقط بلدم خودم را به تو بسپارم. تو، مثل همیشه، کار من را همان‌طور که در شأن خداییِ توست، همان‌طور که از حکمت و لطفت انتظار می‌رود، بر عهده بگیر و سرپرستی کن.


تَوَلّ مِن اَمری ما اَنتَ اهلُه.

/ 4 نظر / 13 بازدید
بی می ناب زیستن نتوانم.

این روزها خدا دست خیلی ها را می گیردو از غرقاب زمان بیرون می کشد.تا لحظه ای مکث کنند .تا لحظه ای بیاسایند.نگاهی بیندازند به آغاز ،به راه،به مقصدوبا این نگاه چقدر تلاششان معنا می گیردو راستی می یابد.خستگی شان چه راحت تکانده می شود.کاش خدا دست ما را هم بگیردو در یک نجوای آسمانی از زمان رهامان سازدو در خودش غرق مان کند. کاش در این روزهای مبارک ما هم لحظه ای درهوای عشق با خدا نفسی تازه کنیم.لحظه ای بیاساییم و نگاهی بیاندازیم به آغاز،به راه،به مقصد که این روزهارا خدا برای ما،برای خودش و برای عشق ورزیدن ما به خودش برگزیده است .این لحظه های ناب را از دست ندهیم.