غارت زده...

(١) تدفینِ حسن علیه السّلام تمام شده بود. انگار همه هستی‌ش به تاراج رفته باشد، گفته بود: «غارت‌زده کسی نیست که مالش را به غارت برده‌ باشند، غارت‌زده کسی‌ست که مصیبتِ برادر دیده باشد».

(٢) کنار علقمه، صدای «الان اِنکسَرَ ظهری»‌ اش توی دشت پیچیده بود. هلهله دشمن بلند شده بود. دوباره همه هستی‌ش به غارت رفته بود. 

 

پدر و مادرم به فداش 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پری زهرا

چی بنوسیم برای این پست؟ کا انگار به اندازه ی قرن ها ،عصه توش جمع شده...